Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 12. 6. 2019 o 14:00 hod.

 

PROGRAM:

bod
 
Program
 1.
 
14:00 – 14:30 Miestna obhliadka
(Stretnutie na križovatke ulíc Zlatá a Hviezdoslavova)
   1. Organizácia parkovania/dopravy na Vargovom poli
  2. Ochrana zelene
2.
 
14:30 Presun do zasadačky MsU 3.poschodie
Prijatie odporúčaní pre MsU vyplývajúcich z miestnej obhliadky
 3.
 
Kontrola uznesení/odporúčaní pre MZ
4.
 
 
15:00 – 15:45 Spoločné jednanie s Komisiou finančnou, podnikateľskou a správy mestského majetku
Cenová mapa
5.
 
 
Materiály do MZ
  1. Všeobecné
  2. Majetkoprávne
6.  
Aktivity komisie
7.  
Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií
8.
 
Podnety
9.   Rôzne
10.   Záver
 
 
pdf icon Materiál komisie výstavby, ÚP a MK
(PDF, 8,5 MB

 


Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 
 
Ing. Karol Kováč
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 7. 6. 2019, Ing. Jarmila Breznenová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 7.06.2019 13:42 hod.