Komisia športu MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie športu MZ v Rožňave“

 

14. 5. 2019  o 14:30 hod.

 v zasadačke MsÚ (3. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2018

Ing. Klára Leskovjanská
2. Informatívna správa o možno sti rekonštrukcie / výstavby zimného štadióna Ladislav Dávid
3. Kultúrne leto – športové popoludnie Ladislav Dávid
4.

Informatívna správa k príprave Koncepcie športu

Ladislav Dávid
5. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
6. Rôzne  
 
Záver
 
pdf icon Materiál komisie športu
(PDF, 4 MB)

 

 
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 5. 2019, Erika Švedová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 10.05.2019 11:03 hod.