Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie vzdelávania, a mládeže MZ v Rožňave“

 

12. 6. 2019  o 14:00 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie

JUDr. Judita Jakobejová
2. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2019 – zmena
JUDr. Judita Jakobejová
3.

VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie

Mgr. Juraj Halyák
4.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava - žiadosť o súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22 v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR a jej následným zriadením od 1.9.2019

Ing. Ivan Nemčok
6. Plnenie uznesení Ing. Jolana Zatrochová
7. Rôzne  
 
Záver
 
pdf icon Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 1 MB)

 

 
Eduard Mihók, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 6. 2019, Ing. Jolana Zatrochová -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 7.06.2019 09:58 hod.