Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 11. 9. 2019 o 14:00 hod.

v spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave

PROGRAM:

bod
 
Program
1.
 
Otvorenie
   
14:00 – 15:00 Prezentácia možnosti a obecná ponuka služieb pre naše mesto v oblasti s nakladaním s komunálnym odpadom od spoločností len ako informácia s účasťou dobrovoľnou:
- 14:05 – Kosit, Rastislavová 98, 043 46 Košice –
Ing. Renáta Rabatinová, tel. 0905 369 976
- 14:30 – Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota –
Ing. Ján Sisik, tel. 0902 980 991
2.
 
 
Kontrola uznesení/odporúčaní pre MZ
3.   Materiály do MZ
  1. Majetkoprávne
  2. Všeobecné
4.   Aktivity komisie
5.   Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií
6.   Podnety
7.   Rôzne
8.   Záver
 
 
pdf icon Podrobný Zoznam prejednávaných materiálov
(PDF, 253 kB
pdf icon Materiál komisie výstavby, ÚP a MK
(PDF, 25 MB

 


Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 
 
Ing. Karol Kováč
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 6. 9. 2019, Ing. Jarmila Breznenová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 6.09.2019 13:30 hod.