Komisia ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave


V Rožňave 6.9.2019

 

 
 
OZNÁMENIE

o zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

 

9.9.2019 o 14:45 hodine

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Rožňava na III. poschodí

 

Program

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania – R. Ocelník
 2. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta - návrh na zmenu a doplnenie – JUDr. Jakobejová
 3. Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrh – JUDr. Jakobejová
 4. Rokovací poriadok MZ - návrh na zmenu ( poslanecký návrh) – JUDr. Jakobejová
 5. Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018 – Ing. E. Leskovjanská
 6. Plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2019 – H. Molnárová
 7. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019 – H. Molnárová
 8. VZN o vylepovaní plagátov – poslanecký návrh – Mgr. Drengubiak
 9. Plnenie uznesení – R. Ocelník
 10. Žiadosť o osadenie zábran na Ul. J. A. Komenského – A. Šikúrová
 11. Žiadosť o osadenie dopravnej značky „Pozor, deti!“ – A. Šikúrová
 12. Žiadosť o osadenie spomaľovacieho prahu pri ZŠ Zlatá – A. Šikúrová
 13. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest a osadenie dopravnej značky – A. Šikúrová
 14. Vyhradené parkovacie miesta – informatívna správa – R. Ocelník
 15. Podnet občana týkajúci sa parkovania osôb ŤZP  – Ing. Hanuštiak
 16. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2019 – Ing. Hanuštiak
 17. Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP – návrh – Mgr. Halyák
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver
pdf icon Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 21 MB)

 

 

 
 
Roman Ocelník
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 6. 9. 2019, Mgr. Juraj Halyák -  tajomník komisie

Publikované: 6.09.2019 14:01 hod.