Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave


 

P o z v á n k a


Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie vzdelávania a mládeže Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:

 

Dňa 16.06.2021 (streda) o 15.30 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ – 3. poschodie

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

Michaela Erősová,
Ing. Klára Leskovjanská

2. VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák,
Mgr. Alžbeta Tamásová
3.
Výmena člena Rady školy pri SŠ Komenského 5, 048 01 Rožňava - za zriaďovateľa
Mgr. Alžbeta Tamásová
4. Plnenie uznesení PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
5.
Rôzne Informácie vedúcej odboru školstva
Mgr. Alžbeta Tamásová
  Záver  
Archív materiálov MZ - zip Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 3,9 MB)

 

 
 
Eduard Mihók, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 6. 2021, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 10.06.2021 16:31 hod.