Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie vzdelávania, a mládeže MZ v Rožňave“

 

11. 9. 2019  o 15:30 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu

JUDr. Judita Jakobejová
Mgr. M. Drengubiak
2.

Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave  –n á v r h

JUDr. Judita Jakobejová
3.

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie

JUDr. Judita Jakobejová
4.

Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018

Ing. Erika Leskovjanská
5. Návrh na schválenie 1.zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019 Helena Molnárová
6. Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie – MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2019 Helena Molnárová
7.
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností  a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
- návrh na doplnenie
Mgr. Zoltán Breuer
8. Plnenie uznesení Ing. Jolana Zatrochová
9. Rôzne  
 
Záver
 
pdf icon Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 10 MB)

 

 
Eduard Mihók, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 9. 2019, Ing. Jolana Zatrochová -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 6.09.2019 13:06 hod.