GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Odbor geodetických základov, Oddelenie ISGZ a dokumentácie GZ
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

 

OZNAM

 

Oznamujeme Vám plánované vykonávanie geodetických činností podľa § 14 až § 17 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava (ďalej len „GKÚ“) v katastrálnom území Vášho mesta na bodoch geodetických základov (ďalej „GZ“), ktoré sú v správe GKÚ. Medzi geodetické body GZ patria body Štátnej nivelačnej, priestorovej, trigonometrickej a gravimetrickej siete. Geodetické body GZ sú rozmiestnené po celom území Vášho mesta, či už na budovách vo forme čapových značiek, alebo ako kamenné hranoly s krížikom alebo klincovou značkou v prípade bodov trigonometrickej a priestorovej siete, prípadne stabilizované formou menších betónových základov pri bodoch gravimetrickej siete. Prehľad spravovaných bodov GZ je zverejnený na internetovej adrese:

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/rgb?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n#.

Geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly, prehliadky, nápravných prác a z určovania súradníc vybraných geodetických bodov GZ. Uvedené činnosti bude GKÚ realizovať v rozmedzí mesiacov júl až september 2020. Vykonávaním činností je poverená skupina zamestnancov GKÚ pod vedením geodeta Jána Almásyho. Na výkon prác bude použité motorové vozidlo Nissan Navara

s EČ BL 222 NT.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch jún až august 2020 bude v katastrálnom území mesta Rožňava vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli mesta.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aj internetovú stránku v správe GKÚ s odpoveďami na najčastejšie otázky týkajúce sa geodetických bodov GZ, ako napr. postup pre ohlásenie poškodenia geodetického bodu, ako aj spôsob postupu pri rekonštrukcii a napr. zatepľovaní budovy, ktorý je nevyhnutné dodržať pre zachovanie plnej funkcionality geodetického bodu

(https://www.geoportal.sk/sk/faq/geodeticke-zaklady/).

V Prílohe 1 Vám nájdete aj základné informácie a poučenia ku predmetnej agende. Za spoluprácu a súčinnosť vopred ďakujeme.

 

pdf icon Príloha č.1 - Informácie a poučenia
(PDF, 666 kB)

 


© Mesto Rožňava, 26. 6. 2020, Erika Nagypálová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 26.06.2020 10:41 hod.