Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo Gemerská Hôrka

 13.02.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo Gemerská Hôrka
Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec: Gemerská Hôrka
Adresa: Obecný úrad Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka č. 151
 
ako užívateľ národného projektu „Rozvojové tímy I.“ vyhlasuje výberové konanie č. 5-1/2024/Gemerská Hôrka
na obsadenie
 
názov pracovnej pozície
počet obsadzovaných miest

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

1

ktoré sa uskutoční dňa: 21.03.2024 o 09.00 hod.

v priestoroch: Obecného úradu v Gemerskej Hôrke

Miesto výkonu práce: Obec Gemerská Hôrka

Pracovný pomer na dobu určitú: po dobu trvania hlavných aktivít projektu „Rozvojové tímy I.“

Dátum nástupu do zamestnania: 01.04.2024

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa.

Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP RT I. – RPPP 5-1.“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí do výberového konania je: 15.03.2024 do 15.00 hod.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
  • žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej je uvedené číslo výberového konania,
  • podpísaný životopis (CV),
  • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (nepovinné),
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinné).
Minimálne predpoklady uchádzača pre pozíciu:
  • VŠ vzdelanie min. I. stupňa v študijnom programe zameranom na sociálnu prácu alebo na sociálne služby a poradenstvo resp. v inom ekvivalentnom študijnom programe,
  • min. 1 rok praxe s cieľovou skupinou.
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom Zmluvy o pracovnom pomere doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu realizovania výberového konania.

Cieľom pôsobenia Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo v projekte Rozvojové tímy I. je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva v jeho pôsobnosti.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete obci Gemerská Hôrka súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

„V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).“ Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými právnickými osobami smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi.“

V Gemerskej Hôrke, dňa 26.01.2024
 
 
Gejza Milko
starosta obce Gemerská Hôrka
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 2.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta