Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - príslušník miestnej občianskej a preventívnej služby

 31.01.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - príslušník miestnej občianskej a preventívnej služby
MESTO ROŽŇAVA
 Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

 

V Y H L A S U J E
výberové konanie na pracovnú pozíciu

„príslušník miestnej občianskej a preventívnej služby“ ˇ ďalej len „MOaPS“
 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Miesto výkonu práce: územie mesta Rožňava, Rožňavská Baňa  a m. č. Nadabula

Obsadzovaná funkcia: príslušník miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS)

Počet voľných pracovných miest: 6

Predpokladaný nástup:  01. 03. 2024

Pracovný pomer:  doba určitá do 31.7. 2026  so skúšobnou dobou 3 mesiace
 
Predpokladaný funkčný plat:  minimálna mzda

Miesto a čas výberového konania: Mestský úrad, zasadačka na II. poschodí, čas a miesto  bude oznámené každému uchádzačovi písomne aj telefonicky

Charakteristika pracovného miesta:
Kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 • vek minimálne 18 rokov
 • dobrý zdravotný stav
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • výhodou je prirodzená autorita a aj to, ak je  uchádzač považovaný za osobu s morálnymi  zásadami
 • uchádzač o pracovnú pozíciu nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1.  hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z .z.
Zoznam požadovaných dokladov:
 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Životopis
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania MOaPS nie staršie ako 2 mesiace pred nástupom do práce

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom:
 • pohovor: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o  vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
Na výberové konanie budú pozvaní tí uchádzači, ktorých prihlášky budú doručené do stanoveného termínu a budú spĺňať predpoklady v zmysle tejto vyhlášky.
 
Náplň práce občianskej hliadky:
Ochrana života, zdravia a  majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít Ide o poskytovanie asistenčných služieb a podporu informovanosti obyvateľov najmä:
 • o ochrane zdravia a zdravotnej prevencie, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny      na uliciach a iných verejných priestranstvách.
 • monitoring a dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci s príslušnými subjektmi (napr. monitorovanie dlhodobo opustených rodinných domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov, znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t .z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a pod.),
 • zvyšovania informovanosti obyvateľov v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti, vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných látok,
 • upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
 • monitorovanie a hlásenie prípadov podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie PZ SR,
 • monitoring a hlásenie podozrení nelegálneho výrubu lesa,
 • ďalšie činnosti súvisiace s ochranou života, zdravia a majetku
Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
Ide o preventívno-informačné činnosti v oblasti zabezpečenia ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi najmä:
 • monitorovaním a zabezpečovaním bezpečnosti detí v rámci cestnej premávky (hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu, upozorňovanie, informovanie a monitorovanie detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,  predovšetkým v súvislosti s pohybom na verejnej cestnej komunikácii a prechodom cez cestu, tak aby neohrozovali svoje zdravie a život ako aj bezpečnosť cestnej premávky)
 •  kontrola školskej dochádzky a preventívne pôsobenia na eliminácia vzniku a prehlbovania záškoláctva a iných negatívnych javov (ak obec nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálny pracovníci a asistenti učiteľa)
 • posilňovania komunikácie medzi rodičmi, dieťaťom a školou
 • poskytovanie informácií a vzdelávanie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny, prevencie užívania návykových látok a  tým aj predchádzaniu vzniku či prehlbovaniu sociálnych patológií
 • kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže a predchádzanie poškodzovaniu verejného a súkromného majetku
 • kontrola pohybu detí, miest stretávania sa a spôsobu trávenia voľného času vo večerných hodinách bez prítomnosti zákonných zástupcov v určenej lokalite (napr. cintorín, športoviská, a iné) a pod.ďalšie činnosti súvisiace s ochranou detí a mládeže pred negatívnymi javmi
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb
Ide o preventívno-informačné činnosti v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb, najmä:
 • monitorovania a dohľadu nad poriadkom a bezpečnosťou v obci s osobitým zreteľom na miesta, kde sa sústreďuje väčší počet osôb,
 • monitorovanie a nahlasovanie protiprávneho konania spojeného s vedením motorového vozidla alebo iného nežiadúceho konania predchádzanie poškodzovaniu vozidiel, predchádzanie vandalizmu na cestných a motorových vozidlách
 • organizácia parkovania, napr. nahlasovanie dlhodobo odstavených alebo opustených vozidiel obecnému alebo mestskému úradu a umiestňovanie výziev na tieto vozidlá a asistencia pri ich  odstránení z miesta, upozorňovanie na nevhodné parkovanie na cestných komunikáciách a súkromných pozemkoch, organizácia parkovania pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, pomoc pri organizácii dopravy v čase mimoriadnych udalostí ako sú napr. obchádzky, padnuté stromy alebo osvetlenie, povodne a víchrice, a iné.
 • edukácia obyvateľov obce o pravidlách cestnej premávky,
 • monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, poskytovanie pomoci hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície a pod.
 • monitorovanie, predchádzanie vzniku narušenia verejného poriadku, nahlasovanie prípadov porušovania verejného poriadku (napr. kontrola používania alkoholických nápojov a psychotropných látok na verejnosti, upozorňovanie na nadmerný hluk mimo nočného kľudu, dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno, a iné.)
 • monitorovanie a hlásenie príslušníkom PZ SR a/alebo obecnej/mestskej polícii pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov
 • poskytovanie základných právnych informácií občanom v oblasti ochrany verejného poriadku v rámci svojej kompetencie a v oblasti viktimizácie

Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov

 • preventívno-informačné činnosti za účelom podpory senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov v obci prostredníctvom predchádzania vzniku a prehlbovania konfliktov, aktívnu spoluprácu s pomáhajúcimi profesiami, obcou a inými aktérmi pôsobiacimi v lokalite ako aj obyvateľmi obce, aktívnu účasťou a podporou činností v rámci kultúrnych a športových podujatí a ďalších podujatí organizovaných obcou alebo obyvateľmi a pod.
Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci
Ide o preventívno-informačné činnosti, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (tzv. „zelený aspekt“) vykonávané v spolupráci s miestnou samosprávou a reflektujú na aktuálnu situáciu a problémy v obci a/alebo komunite MRK
 • upozorňovanie a monitorovanie správneho nakladania s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, zberných stanovísk);
 • upozorňovať na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK;
 • podporovať obyvateľov v recyklácii odpadu a oboznamovať s jej významom (názorné príklady o jednotlivých triedených zložkách komunálnych odpadov, ktoré sú povinne triedenými zložkami komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinovane materiály na báze lepenky - tzv. tetrapacky) s ukážkami konkrétnych druhov odpadov, ktoré patria pod jednotlivé triedené zložky, a s potrebou príkladov odpadov, ktoré nepatria do zberných nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov);
 • osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov do zberných nádob určených na tento účel, ukladania veľkoobjemných odpadov a drobných stavebných odpadov do na to určených zberných nádob, súvisiaca s problematikou odpadov s obsahom nebezpečných látok - použité farby, batérie a akumulátory, použité elektrické a elektronické zariadenia a pod. - nevyhnutnosť ukladať tieto nebezpečne komunálne odpady do špeciálnych nádob s upozornením na negatívne vplyvy týchto nebezpečných odpadov na zdravie a životne prostredie, kvalitu vôd a ovzdušia v prípade, že sú uložené alebo vyhodené do okolitého prostredia;
 • kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené;
 • informovať o zbere zálohovaných fliaš v zmysle zákona č. 302/2019 Z. z. aj o zálohovaní PET fliaš a plechoviek;
 • pôsobiť preventívne pred vznikom požiarov;
 • upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;
 • informovať o spôsobe zhodnocovania biomasy (ak sa v lokalite využíva);
 • v prípade vykurovania tuhým palivom, upozorňovať na správne používanie a nesprávne používanie, následky na zdravie obyvateľov MRK a možné alternatívy;
 • monitorovanie vytvárania nelegálnych skládok a zabezpečenie ich nahlasovanie príslušným orgánom;
 • spolupracovať pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom
 • spolupracovať pri opatreniach zameraných na ochranu zvierat, proti týranie zvierat alebo neadekvátnemu zaobchádzaniu so zvieraťom
Informácia pre uchádzačov:
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberovej komisie výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. V zmysle zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme podľa §5 ods. 6 budú výsledky výberového konania prístupné každému uchádzačovi. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované, prípadne na žiadosť neúspešného uchádzača mu budú vrátené. V prípade uzavretia pracovnej zmluvy s úspešným uchádzačom budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.roznava.sk. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.
 
Prihlášky doručte do podateľne Mestského úradu v Rožňave alebo zasielajte na adresu:
Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29
048 01 Rožňava
(Na obálku napíšte: „Výberové konanie  MOaPS - neotvárať“)
 
Bližšie informácie na tel. č. 058 7773274 Ing. Katarína Valková
 
Termín doručenia  prihlášky je do 15. 02. 2024 do 11.00 hod.

 V Rožňave, dňa  29. 01. 2024                             
 
 
Michal Domik
primátor mesta

© Mesto Rožňava, 31. 1. 2024 Ing. Mgr. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava