Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom prac. mieste

 23.05.2023
Oznámenie o voľnom prac. mieste
MESTO ROŽŇAVA
 Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 

   
 
V Y H L A S U J E
výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu
„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“
 
Názov a adresa zamestnávateľa:     Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Obsadzovaná funkcia: príslušník mestskej polície

Počet voľných pracovných miest:     3

Pracovný pomer:  doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Predpokladaný nástup: 01. 07. 2023

Predpokladaný funkčný plat: podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov závisí od započítanej praxe a predloženom osvedčení o odbornej spôsobilosti od 770,00 € + príplatky (osobný príplatok, zmennosť).      
   
Kvalifikačné predpoklady:
 • úplné stredné vzdelanie
Kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 • vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
Výhodou osobitný kvalifikačný predpoklad:    
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“

Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopisčestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3  mesiace
 • fotokópia vodičského preukazu
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (len ak je uchádzač držiteľom)
 • fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta (len ak je uchádzač držiteľom) alebo vyhlásenie o splnení podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ak uchádzač spĺňa zákonom ustanovené podmienky)
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberovej komisie výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. V zmysle zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme podľa §5 ods. 6 budú výsledky výberového konania prístupné každému uchádzačovi. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované, prípadne na žiadosť neúspešného uchádzača mu budú vrátené. V prípade uzavretia pracovnej zmluvy s úspešným uchádzačom budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.roznava.sk. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.
 
Prihlášky doručte do podateľne Mestského úradu v Rožňave alebo zasielajte na adresu:
Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29
048 01 Rožňava

(na obálku napíšte „Výberové konanie príslušník MsP- neotvárať“)

Termín doručenia  prihlášky je do 26. 05. 2023 do 11.00 hod.

 V Rožňave, dňa  26. 04. 2023                             
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 4. 2023, Ing. Erika Pamulová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave