Základná škola Pionierov 1


 

Informácia  o  voľnom  pracovnom  mieste na základe § 11a odst.1 zákona  NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým   sa  mení  a  dopĺňa  zákon   č. 317/2009  Z. z.  o  pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.8.2020

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete slovenský jazyka etická výchova 

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola
Adresa
Pionierov 1
048 01 Rožňava
Kontakt
058/7345278, 0918 348 975
Kategória a podkategória 
pedagogických  zamestnancov

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra a etická výchova

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z.

vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

 

Platové podmienky Podľa platových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe podľa zákona č.553/2003  Z. z. platných  od 1.1.2019
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť
  • životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
  • zdravotná spôsobilosť
  • -potvrdenie od lekára (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
  • ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky v súvislosti

miesto je obsadzované na dobu určitú – od 1.9.2019 do 31.8.2020 pedagogická prax vítaná

(možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)

 
Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť  osobne najneskôr do 28.06.2019  na riaditeľstvo školy.

© Mesto Rožňava, 17. 5.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 17.05.2019 13:54 hod.