Základná škola Zlatá 2


 

Voľné pracovné miesta

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Informácia o voľnom  pracovnom  mieste  na základe § 11a odst.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 317/2009  Z. z.  o pedagogických  zamestnancoch  a odborných zamestnancoch.

 Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.9.2019 do - zastupovanie počas materskej dovolenky  

 Pozícia: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete  matematika

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola Zlatá 2 Rožňava
Adresa
Zlatá 2
048 01 Rožňava
Kontakt
058/7883000, 0904209999

Kategória a podkategória  pedagogických  zamestnancov

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v znaní neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa- pedagogický smer s aprobáciou matematika
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • motivačný list
  • súhlas na použitie  osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – až pred nástupom do zamestnania
  • zdravotná a duševná spôsobilosť potvrdená lekárom - až pred nástupom do zamestnania
  • ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky v súvislosti

miesto je obsadzované na dobu určitú – od 1.9.2019do - zastupovanie počas materskej dovolenky  s možnosťou predĺženia pracovného pomeru 

kombinácia s inými predmetmi vítaná

 
 Požadované doklady je potrebné zaslať e- mailom, poštou, prípadne doručiť  osobne  najneskôr do 30.6.2019  na riaditeľstvo školy. 

© Mesto Rožňava, 21. 5. 2019 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 21.05.2019 11:10 hod.