PRIMÁTOR MESTA ROŽŇAVA


 
V Y H L A S U J E
výberové konanie funkciu
vedúci odboru školstva Mestského úradu v Rožňave
 
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  pedagogického smeru
 • najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v oblasti školstva a územnej samosprávy, najmä:
  • zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
  • zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • zákona č.317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch,
  • vyhlášky č.320/2008 o základnej škole, vyhlášky č.306/2008 o materskej škole, vyhlášky č.324/2008 o základnej umeleckej škole, vyhlášky č.320/2008 o základnej škole, vyhlášky č.306/2009 o ŠKD, ŠSZČ, CVČ, ...
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • práca s PC ovládanie Excel, Word, Power point – prezentácia,
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • Písomný projekt - predstava uchádzača o riadení odboru, ktorý bude obsahovať oblasť rozvoja školstva s návrhom na optimalizáciu  škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v kontexte legislatívnych zmien   od 1.9.2019
 
Termín nástupu: najneskôr 1.8.2019
Pracovný pomer: doba neurčitá
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 927,00 do 1113,00 € + príplatky najmenej: osobný príplatok - 387,00 € prípl. za riadenie -   97,00 €
 
Termín doručenia prihlášky je 2.7.2019
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ v Rožňave“/
V Rožňave 10.6.2019
 
                          
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 6. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikované: 10.06.2019 15:04 hod.