PRIMÁTOR MESTA ROŽŇAVA


V Y H L A S U J E

 výberové konanie na funkciu

vedúci odboru právneho a správy majetku Mestského úradu v Rožňave

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • právna prax najmenej 5 rokov , prax v oblasti verejnej správy výhodou

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • Komplexné zabezpečenie prác na úseku: správy a hospodárenia s majetkom mesta, právnej agendy a priestupkového konania, verejného obstarávania, mestom zriadených príspevkových organizácií a založených obchodných spoločností, správy bytov a nebytových priestorov

 

Požiadavky a kritériá:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť platnej právnej legislatívy napr.:
  • zákon SNR č. 369/14990 Zb. o obecnom zriadení,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
  • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
  • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
  • zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • znalosť interných predpisov v oblasti správy a nakladania s majetkom mesta
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť,  flexibilita a schopnosť viesť kolektív
 • práca s PC ovládanie Excel, Word na pokročilej úrovni
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť

 

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:

 • písomná časť:

písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí

písomný test a pohovor, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru po psychologickej stránke

 • ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície, prezentácie koncepcie riadenia odboru a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • koncepcia riadenia odboru právneho a správy majetku v rozsahu najviac 3 strán formátu A4
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane‑ osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • žiadosť o výpis z registra trestov /vzor sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá/
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie

 

Predpokladaný termín nástupu: 14.9.2020

Pracovný pomer: doba neurčitá

Výška platu:

Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 1020,- € do 1224,50  € + príplatky

Termín doručenia prihlášky je do 21.8.2020

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru právneho a správy majetku MsÚ v Rožňave“/

 

V Rožňave 27.7.2020

              

Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 7. 2020 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 29.07.2020 16:20 hod.