PRIMÁTOR MESTA ROŽŇAVA


 
V Y H L A S U J E
v súlade s ustanovením  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu
vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií Mestského úradu v Rožňave
 
 
Kvalifikačné predpoklady
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického stavebného zamerania - vítané ukončenie stavebnej fakulty, prípadne fakulty architektúry
 • osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu  - vítané,  alebo
 • osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy a územného rozvoja – vítané
 • prax v odbore minimálne 5 rokov – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • práce s PC ovládanie Excel, Word, net (výhoda aj AUTO CAD, ARCHI CAD a Cenkros prípadne Odis)
 • znalosť právnych predpisov v oblasti výstavby, územného plánovania, komunikácií a životného prostredia:
  • zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
  • zákon č. 56/2012 o cestnej doprave
  • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
  • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 
Osobnostné predpoklady
 • bezúhonnosť a morálne predpoklady
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • schopnosť plánovať a stanovovať strategické ciele,  skúsenosti a schopnosti tímovej spolupráce
 • komunikatívne schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane‑ osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť:
  • písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
  • písomný test, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru po psychologickej stránke
 • ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, platová trieda 8. Plat závisí od počtu rokov praxe,  minimálne v rozmedzí od 927,00 – 1113,00 € + príplatky.
 
Predpokladaný termín nástupu: 1.6.2019
 
Pracovný pomer: doba neurčitá
 
Termín doručenia prihlášky je do 11.5.2019
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru výstavby, územného plánu, životného prostredia a pozemných komunikácií“/
V Rožňave 15.4.2019
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 4. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
 
 

 

Publikované: 24.04.2019 15:51 hod.