Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, Rožňava


 
Oznam o voľnom pracovnom mieste
 na 1 pracovnú pozíciu:
príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby
 
 
Miesto výkonu práce: katastrálne územie mesta Rožňava a Nadabula
Pracovný pomer: doba určitá do 30.6.2021            
Predpokladaný nástup: 1.10.2019
Počet voľných pracovných miest: 1
Výška platu: 520,00 €
Termín doručenia žiadostí: do 13.9.2019
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pozíciu člena MOPS:
 • ukončené minimálne základné vzdelanie /v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní/, stredné príp. vyššie vzdelanie je výhodou
 • minimálny dosiahnutý vek 18 rokov
 • bezúhonnosť
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny /maďarský jazyk, rómsky jazyk/ je výhodou
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity)
 • akceptácia zo strany komunity
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky je výhodou
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 • žiadosť, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého resp. prechodného bývania, číslo telefónu, alebo mobilu, príp. mailovú adresu
 • stručný profesijný životopis
 • doklad o vzdelaní
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť /certifikáty zo školení, osvedčenia a pod./ - výhoda
 • odporúčania od predchádzajúcich zamestnávateľov - výhoda
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá/
 
Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby:
 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii  a prechode cez cestu
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení ...)
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí..)
 • monitoruje a hlási prípade podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská, ....)
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 • monitoruje a nahlasuje prípade nelegálnych skládok
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcich súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou alebo členmi MRK
 • je nápomocný hliadke policajného zboru SR a mestskej polície
 • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste
 
Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava
 
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom
 
V Rožňave 02.09.2019
                                                                                                                                                         
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 9. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 5.09.2019 13:17 hod.