MESTO ROŽŇAVA
 Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava

 
V Y H L A S U J E
výberové konanie funkciu
vedúci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu v Rožňave
 
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • prax vo verejnej správe najmenej 5 rokov
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • prehľad v oblasti kultúry, športu a cestového ruchu
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti napr.
  • zákon SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
  • zákon NR č. 96 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
  • zákon NR SR č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • zákon NR SR č. 138/2017 Z.z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
  • zákon NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • zákon NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
  • zákon NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe
  • zákon NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • práca s PC ovládanie Excel, Word, Power point – prezentácia,
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 
písomná časť:
 • písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 • písomný test, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru po psychologickej stránke
 
 
ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie ústneho prejavu uchádzača prečítaním vybraného textu, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • písomnú koncepciu na rozvoj  kultúry, športu a cestovného ruchu mesta Rožňava a činnosti odboru s dôrazom na vytvárania podmienok na čerpanie dostupných finančných zdrojov pre oblasť kultúry, športu a cestovného ruchu v rozsahu najviac 5 strán formátu A4
 
Predpokladaný termín nástupu: 15.10.2019
Pracovný pomer: doba neurčitá
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov,  
Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 927,00 do 1113,00 € + príplatky
 
Termín doručenia prihlášky je 1.10.2019
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru kultúry, športu a CR MsÚ v Rožňave“/
 
 
V Rožňave 9.9.2019
 
                         
 
 
 Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 9. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 10.09.2019 13:21 hod.