Mesto    R o ž ň a v a,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava


 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
samostatný odborný referent pre investičnú činnosť
 
 
Miesto práce:    Mestský úrad  Rožňava
 
Pravdepodobný termín nástupu:  1.8.2019
 
Pracovný pomer:  doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 
Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  do 9.7.2019
 
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov.
Plat závisí od počtu rokov praxe a vzdelania v rozmedzí:
od 800,00  do 950,50 + osobný príplatok  248,- €
 
Podmienky:
a/ odborné:
 • Vzdelanie so stavebným zameraním: -  vysokoškolské I. alebo II. stupňa – prax minimálne 2 roky
 • Výborná znalosť projektovej dokumentácie
 • Ovládanie technologických postupov stavebných  prác
 • Ovládanie štruktúry stavebných rozpočtov a ich tvorba
 • Ovládanie stavebnej legislatívy a príslušných STN
 • práca s počítačom: Word, Excel, Internet Explorer, CENKROS   alebo ODIS
 • vodičský preukaz „B“
 • osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti stavebného dozoru
 
b/ osobnostné:
 • dobré organizačné schopnosti
 • tímová práca
 • efektívna komunikácia
 • plnenie termínov, presnosť
 • bezúhonnosť
 • schopnosť presadiť sa
 • komunikatívnosť
 • odolnosť voči stresu
 
Výhodou je:
 • prax v oblasti verejného obstarávania podľa zákona č.343/2015 Z. z.
 
Prihlášky musia obsahovať:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • stručný profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • fotokópia vodičského preukazu
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície
 • potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o zamestnaní preukazujúce splnenie podmienky vykonanej praxe
 • zoznam zrealizovaných investičných akcií, resp. projektov financovaných EÚ
 
Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Výsledky pracovného pohovoru sa doručia všetkým žiadateľom
 
 
 
V Rožňave 20.6.2019

 

 

Michal Domik
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 21. 6. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
 

 

Publikované: 21.06.2019 12:40 hod.