MESTO ROŽŇAVA
Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava
 
V Y H L A S U J E
 
výberové konanie na miesto
 
vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  ekonomického zamerania
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • prax v ekonomickej oblasti najmenej 5 rokov, prax v oblasti verejnej správy v oblasti tvorby rozpočtu výhodou
 
Charakteristika pracovného miesta:
 • Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a miestnych daní a poplatkov – zostavenie rozpočtu mesta vrátane jeho programovej štruktúry, zostavenie viacročného rozpočtu, spracovanie zmien rozpočtu, vypracovanie monitorovacej správy a hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu vrátane rozborov hospodárenia, spracovanie materiálov na zasadnutia komisií  a mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny.
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti napr.:
  • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
  • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
  • zákon č.582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • práca s PC ovládanie Excel, Word na pokročilej úrovni
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a schopnosť viesť kolektív
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť

 

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 
 • písomná časť:
a.1.) písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
a.2.) vypracovanie návrhu na zmenu rozpočtu
 
b) písomný test a pohovor, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru po psychologickej stránke
 
 • ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie

 

Predpokladaný termín nástupu: 14.9.2020
 
Pracovný pomer: doba neurčitá
 
Výška platu:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 1 020,- € do 1224,50 € + príplatky
  
 
Termín doručenia prihlášky je 21.8.2020
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov MsÚ v Rožňave“/
 
 
V Rožňave 27.7.2020
                         
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 7. 2020 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
Publikované: 29.07.2020 16:27 hod.