Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na nasledovné pracovné pozície:

 
1. učiteľky MŠ
 
Požiadavky:
  • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy
  • bezúhonnosť
Počet:
5 učiteliek MŠ s týždennou vyučovacou povinnosťou 28 hod.
1 učiteľka MS s týždennou vyučovacou povinnosťou 21 hod
1 učiteľka MS s týždennou vyučovacou povinnosťou 19 hod
 
Predpokladaný plat: podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov /závisí od príslušného vzdelania a započítanej praxe od 817,50 €

2. pomocné sily v ŠJ

 
Požiadavky:
  • stredoškolské vzdelanie v odbore kuchár alebo iné vzdelanie a odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v spoločnom stravovaní
  • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
Počet:
2 pomocné sily s týždenným úväzkom 37,5 hod.
1 pomocná sila s týždenným úväzkom 30 hod.

Predpokladaný plat: podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov od 623,00 €
 
3. upratovačky

Počet: 2 upratovačky s týždenným úväzkom 37,5 hod.
Predpokladaný plat: podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov od 623,00 €

Miesto výkonu práce : materské školy, školské jedálne v právnej pôsobnosti mesta Pracovný pomer : doba určitá od 01.09.2021 do 31.08.2022
 
Predpokladaný nástup : 1.9.2021

Žiadosti o prijatie do zamestnania musia obsahovať:
  1. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru /v žiadosti je potrebné uviesť aj telefonický kontakt, prípadne mailovú adresu/
  2. overený doklad o vzdelaní /učiteľky MŠ, prípadne pomocné sily ŠJ/
  3. stručný profesijný životopis
  4. potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti v zmysle § 10 ods.2 zákona 317/2009 Z.z.
  5. Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk - občan - formuláre a tlačivá
Termín doručenia žiadostí: do 13.8.2021
 
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.
 
 
V Rožňave 3.8.2021

 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 8. 2021, Mária Šándorová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 9.08.2021 19:39 hod.