„Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.“
 
 
Mesto Rožňava, Stredisko služieb škole
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
rcpu@roznava.sk

 
POZÍCIA
MENTOR

V rámci projektu Učitelia pre 21.storočie hľadáme do tímu mentorov kolegu so znalosťou spisovného maďarského jazyka.
Link na stránku ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/regionalne-centra-podpory-ucitelov/

 
Opis pracovných činností mentora:
 1. Poskytovať individuálne poradenstvo PZ a OZ (vrátane vedúcich PZ a OZ):
  1. realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia)1,
  2. realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
  3. poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)
 2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou:
  1. poldňových workshopov,
  2. celodňových workshopov,
  3. facilitácie učiacich sa skupín,
  4. organizácie prednášok a diskusií
  5. iných aktivít, ktoré považuje RCPU za potrebné v regióne.
 3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou:
  1. dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení,
  2. individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.
 4. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom spočívajú najmä:
  1. vo vyplnení pracovného výkazu,
  2. vo vedení dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1-3,
  3. vo vykonávaní ďalších úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia.
 5. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou:
  1. predstavenia činnosti uvedených v bodoch 1-3,
  2. bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a/alebo so zriaďovateľmi,
  3. multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.
 6. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:
  1. mentoring,
  2. vzdelávacie programy,
  3. hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
  4. vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
  5. personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
  6. digitalizácia.
 
Predpokladaný rozsah práce mentora
 • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)
 • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,7 hodín týždenne, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom príslušnej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín)2
 • V priebehu augusta 2022 sa očakáva 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je podmienkou vykonávania mentorskej činnosti. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.) Školenie sa bude realizovať v čase osobného voľna (dovolenky).
 • Termín nástupu 1.9.2022

 

Platové podmienky
 • V zmysle platnej legislatívy + osobné ohodnotenie podľa dosiahnutých výsledkov
 • nepriame náklady (doprava, MTZ, ... ) bude znášať RCPU
 
Miesto výkonu práce
 • podľa potrieb ZŠ regiónu
 • RCPU zabezpečí priestory na spoločné aktivity pre mentorov
 
Kritériá na pozíciu mentora:
a) Najmenej 75% z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí
- spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
- získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov.
b) Najviac 25% z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí
- získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov.

 
Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.
 
Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).
 
Prihlasovanie
Cez online prihlasovací formulár. Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor.
Formulár nájdete na linku https://bit.ly/3FmnHvJ

 
Zmena termínu uzávierky prihlášok do 30.5.2022.
 
 

1 Na prioritné témy mentori dostanú školenia, ktoré budú organizované centrálne ministerstvom.

2 Štandardná veľkosť úväzku mentora je 50% obvyklého pracovného času pedagogického zamestnanca, t.j. 18,7 hod./týždenne. Výzva však umožňuje zohľadnenie regionálnych rozdielov aj v oblasti stanovenia pracovného úväzku mentorov. S písomným súhlasom vykonávateľa môže prijímateľ rozložiť úväzky jednotlivých mentorov rôzne, najmenej však 15 hodín týždenne pre jedného mentora. Celkový súčet skutočných pracovných úväzkov všetkých mentorov má byť rovný súčinu počtu mentorov v regionálnom centre a týždenného rozsahu pracovnej činnosti 18,7 hodiny.

 

 


© Mesto Rožňava, 5. 5. 2022 Mgr. Alžbeta Tamásová, Odbor šolstva, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.05.2022 09:09 hod.