MESTO ROŽŇAVA


 

V Y H L A S U J E

výberové konanie na voľné pracovné pozície

„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“

 

Počet voľných pracovných miest: 1

Pracovný pomer:  1 pracovné miesto: doba určitá s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú       

Predpokladaný nástup: 1.6.2019

Predpokladaný plat:  podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov /závisí od započítanej praxe a predloženom osvedčení o odbornej spôsobilosti v rozmedzí od  530,50 € do 637,00 € alebo od 551,50 € do 662,00 € + príplatky

Podmienky:

 • Úplné stredné vzdelanie
 • Vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 

Vítané doklady a odbornosti:  

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:

 • žiadosť
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3  mesiace
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu
 • fotokópia vodičského preukazu
 • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá

 

Termín doručenia  prihlášky je do 30.4.2019

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie  príslušník MP“

 

V Rožňave, dňa 22.3.2019

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 3. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.03.2019 08:10 hod.