Základná škola, Pionierov 1, Rožňava


 

Informácia  o   voľnom  pracovnom mieste na základe § 84 odst.1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.8.2022 pre pedagogického asistenta .

 
Názov zamestnávateľa Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Adresa
Pionierov 1,048 01 Rožňava
Kontakt 058/7345278, pionierka.zs@gmail.com
Kategória pedagogických  zamestnancov Pedagogický asistent
Kvalifikačné predpoklady

Úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo,  pedagogika podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných prepokladoch pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č.6 podľa §1 písm. f)

Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť, životopis
  • doklady o získaní vyžadovaného vzdelania (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysokoškolský diplom, resp.vysvedčenie o doplnení alebo rozšírení pedagogickej spôsobilosti)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
  • doklad preukazujúci ovládanie štátneho jazyka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
Informácie pre uchádzača:

Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú

od  01.09.2021 do 31.08.2022

Predpokladaný plat:  Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a v zmysle  Nariadenia vlády SR č.338/2019 Z. z. zo dňa 9.októbra 2019 s účinnosťou od 1.1.2020

 

Požadované doklady je možné zaslať poštou na adresu : Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo na email: pionierka.zs@gmail.com, najneskôr do 10.06.2021.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 28. 5.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 28.05.2021 13:26 hod.