Mesto Rožňava, zastúpené primátorom mesta Michalom Domikom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 
vyhlasuje
 
výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy, Pionierov 1, Rožňava.
 
Predpoklady a požiadavky na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca - riaditeľa ZŠ v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z, o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 138/2019 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „Zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „Vyhláška č. 1/2020 Z. z.“):
 • kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického   zamestnanca v súlade s Vyhláškou č. 1/2020 Z. z.,
 • zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť podľa § 16 Zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 Zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5  Zákona č. 596/2003 Z. z..
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 Zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti od zamestnávateľa (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) Zákona č. 596/2003 Z, z.,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti - § 15a ods. 7 písm. b) Zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“).
 
Ďalšie požiadavky:
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.
 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v termíne do 18. 3. 2022 na adresu:
Mesto Rožňava
Mestský úrad Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
Uzavretú obálku označte:
„Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy, Pionierov 1, Rožňava“ „Neotvárať!“
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. na podacej pečiatke mesta. Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Preukázanie bezúhonnosti - úspešný kandidát poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu Regionálnemu úradu školskej správy v Košiciach údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. Údaje zašle regionálny úrad do siedmych dní od ich poskytnutia v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
 
Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.
 
Základná zložka platu je určená v zmysle zákona č. 553/2003 Z, z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Rožňave, 28. 2. 2022
                                                          
           
 
Michal Domik
primátor mesta
     
 

© Mesto Rožňava, 28. 2. 2022 Mgr. Alžbeta Tamásová, Odbor šolstva, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 28.02.2022 19:31 hod.