MESTO  ROŽŇAVA

V Y H L A S U J E
výberové konanie na pozíciu
samostatný odborný referent školského úradu
 
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   pedagogického smeru
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia -  so zameraním na druhy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Rožňava
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v oblasti školstva a územnej samosprávy, najmä:
  • zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
  • zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení,
  • zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
  • zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
  • vyhlášky č.320/2008 o základnej škole, vyhlášky č.306/2008 o materskej škole, vyhlášky č.324/2009 o základnej umeleckej škole, vyhlášky č.320/2008 o základnej škole, vyhlášky č.306/2009 o ŠKD, CVČ ...
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • práca s PC ovládanie Excel, Word, Power point – prezentácia,
 • znalosť cudzieho jazyka ( maďarčina, angličtina, nemčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície
 • žiadosť o výpis z registra trestov /vzor žiadosti sa  nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 
- písomná časť:
písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 
- ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača,  prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
 
Termín nástupu: najneskôr 1.1.2020
Pracovný pomer: doba určitá 1 rok, s možnosťou dojednania zmeny na dobu neurčitú
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov,  
Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 856,00 € do 1006,50 €  + príplatky najmenej: osobný príplatok 262,50 €
                                                                                                
Termín doručenia prihlášky je 13.12.2019
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie SOR školského úradu MsÚ v Rožňave“/
 
 
V Rožňave 11.11.2019
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 10. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
 

 

Publikované: 27.11.2019 13:08 hod.