MESTO ROŽŇAVA
Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava
 
V Y H L A S U J E
 
výberové konanie na miesto
vedúci odboru právneho a správy majetku Mestského úradu Rožňava
 
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v odbore právo
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • právna prax najmenej 5 rokov, prax v oblasti verejnej správy výhodou
 
 
Charakteristika pracovného miesta:
 • Komplexné zabezpečenie prác na úseku: správy a hospodárenia s majetkom mesta, právnej agendy a priestupkového konania, verejného obstarávania, mestom zriadených príspevkových organizácií a založených obchodných spoločností, správy bytov a nebytových priestorov.
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti napr.:
  • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
  • zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí,
  • zákon č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní,
  • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
  • zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,
  • zákon č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • znalosť interných predpisov v oblasti správy a nakladania s majetkom mesta
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • práca s PC ovládanie Excel, Word na pokročilej úrovni
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a schopnosť viesť kolektív
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť:
a) písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 
b) písomný test a pohovor, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru po psychologickej stránke
 
 • ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície, prezentácie koncepcie riadenia odboru a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • koncepcia riadenia odboru právneho a správy majetku v rozsahu najviac 3 strán formátu A4
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 
Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2020
 
Pracovný pomer: doba neurčitá
 
Výška platu:
 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 1 020,- € do 1224,50 € + príplatky
 
Termín doručenia prihlášky je 16.7.2020
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru právneho a správy majetku MsÚ v Rožňave“/
 
 
V Rožňave 26.6.2020
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 6. 2020 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
Publikované: 26.06.2020 12:15 hod.