Mesto Rožňava, Šafárikova  29, Rožňava


 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
na pracovnú pozíciu
učiteľka MŠ
 
Požiadavky:
  • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2018 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy,
  • bezúhonnosť
 
Miesto výkonu práce: Materská škola, Vajanského 370/6, Rožňava
 
Pracovný pomer:  doba určitá- zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti učiteľky
 
Priama vyučovacia činnosť: 28 hod. týždenne
 
Predpokladaný plat:  podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov /závisí od príslušného vzdelania a započítanej praxe od 817,50 €
 
Predpokladaný nástup:   02.11.2020
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania musia obsahovať:
  • overený doklad o vzdelaní
  • stručný profesijný životopis /uviesť telefónny kontakt/
  • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti v zmysle § 10 ods. 2 zákona 317/2009 Z.z.
  • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovom sídle mesta www.roznava.sk- občan-formuláre a tlačivá
 
Termín doručenia žiadosti: do 28.10.2020
 
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.
 
 
V Rožňave 20.10.2020
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 10.  2020 PaedDr. Kvetoslava Kostyánszká, Odbor školstva

Publikované: 26.10.2020 14:10 hod.