Mesto    R o ž ň a v a,  Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava


 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent pre účtovníctvo, evidenciu faktúr a styk s bankou
 
 
Miesto práce: Mestský úrad  Rožňava
 
Pravdepodobný termín nástupu: ihneď
 
Pracovný pomer:  doba neurčitá
 
Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  do 06.04.2022
 
Pracovná náplň
 • Evidovanie došlých faktúr (priradenie interného čísla faktúry, zaevidovanie dátumov, dodávateľa a popisu faktúry, priradenie predkontácie, skenu vo formáte .pdf k faktúre a následné zverejnenie faktúry, priradenie objednávky alebo zmluvy z centrálneho číselníka zmlúv, vystavenie platobných poukazov k zaevidovaným faktúram s priradením rozpočtovej položky, doručenie dodávateľských faktúr zamestnancom zodpovedným za finančnú operáciu, zaúčtovanie dodávateľských faktúr automatickým účtovaním, kontrola stavu záväzkov, kontrola stavu neuhradených záväzkov, vyhotovenie zostáv neuhradených záväzkov v členení podľa druhu faktúry, predkladanie zostáv neuhradených záväzkov podľa doby splatnosti k finančným výkazom)
 • Vystavenie odberateľských faktúr  (kontrola vecnej a formálne správnosti vystavených faktúr zaevidovaných prostredníctvom modulu zmluvy, pridelenie poradového čísla k odberateľským faktúram, predkontácie, rozpočtovej položky, zaúčtovanie odberateľských faktúr automatickým účtovaním, mesačná kontrola stavu pohľadávok, vytvorenie zostáv neuhradených pohľadávok v členení za jednotlivé roky, vyhotovenie upomienok za neuhradené pohľadávky na základe Smernice na vymáhanie pohľadávok mesta, doručenie nevymožených pohľadávok právnemu oddeleniu k ďalšiemu vymáhaniu , doručenie odberateľských faktúr zamestnancom zodpovedným za finančnú operáciu)
 • Vystavenie príkazov na úhradu na základe doručených a podpisom overených dokumentov, odovzdanie príkazov na úhradu na schválenie zodpovednej osobe, realizovanie úhrady schválených prevodných príkazov prostredníctvom elektronického bankovníctva
 • Prevzatie bankových výpisov prostredníctvom elektronického bankovníctva, tlač bankových výpisov z elektronického bankovníctva, predkontovanie a zaúčtovanie bankových výpisov prostredníctvom automatického účtovania
 
Kvalifikačné predpoklady:
 • úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania
 
Iné požiadavky:
 • znalosť právnych predpisov v oblasti - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti je vítaná napr.:
 • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení - zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,  
 • skúsenosti a schopnosti tímovej spolupráce
 • počítačové znalosti:
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Internet /e-mail, www/
 • prax vo verejnej správe vítaná
 • znalosť cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 
Prihlášky musia obsahovať:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónny kontakt, mailová adresa
 • profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti uchádzača
 • potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov o zamestnaní preukazujúce dĺžku odbornej praxe
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pracovnú pozíciu – SOR pre účtovníctvo, evidenciu faktúr a styk s bankou
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z. z. o ochrane‑ osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá/
 
Pracovný pohovor  bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť - písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 • ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov komisie na výber úspešného uchádzača.
 
Výška funkčného platu: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov, závisí od platového zaradenia a dĺžky odbornej praxe v rozmedzí od 796,00 do 1046,00 + osobný príplatok.
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava
 
Výsledok o obsadení voľného pracovného miesta bude oznámený zúčastneným na pracovnom pohovore.
 
 
V Rožňave 25. 03. 2022
                                                                                 
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 3. 2021, Ing. Erika Leskovjanska -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 25.03.2022 07:18 hod.