MESTO ROŽŇAVA
 Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava  
 
Mesto Rožňava opakovane vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície
vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave s kumuláciou pracovnej pozície účtovník, nakoľko do predchádzajúceho výberového konania nepodal prihlášku žiadny účastník
 
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  ekonomického zamerania
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • prax v ekonomickej oblasti najmenej 5 rokov - oblasť účtovníctva
 
 
Charakteristika pracovného miesta:
 • spracovanie komplexnej účtovnej agendy pri dodržiavaní správnosti, úplnosti a včasnosti spracovania
 • spracovanie materiálov na zasadnutia komisií a mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny
 • zabezpečenie finančného hospodárenia mestského úradu
 • styk s bankou
 
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti je vítaná napr.:
  • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
  • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
  • zákon č.582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • práca s PC ovládanie Excel, Word na pokročilej úrovni
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a schopnosť viesť kolektív, samostatnosť a flexibilita
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť: písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 • ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie

 

Predpokladaný termín nástupu:  01.06. 2021
 
Pracovný pomer: doba neurčitá
 
Výška platu:
 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 1 020,- € do 1224,50 € + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (príplatok za riadenie, osobný príplatok, zvýšenie tarifného platu o 15%)
  
Termín doručenia prihlášky je 07.05.2021
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov MsÚ v Rožňave“/
 
 
V Rožňave 15.04.2021
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 4. 2021, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 16.04.2021 10:50 hod.