MESTO  ROŽŇAVA


Mesto Rožňava, zastúpené primátorom mesta Michalom Domikom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 
vyhlasuje dňom 20. 10. 2021

výberové konanie
 
na obsadenie miesta riaditeľa
 
Spojenej školy, Komenského 5, Rožňava.
 
Predpoklady a požiadavky na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca - riaditeľa SŠ v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z, o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 138/2019 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „Zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „Vyhláška č. 1/2020 Z. z.“):
 • kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického   zamestnanca v súlade s Vyhláškou č. 1/2020 Z. z.,
 • absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 33 písmu c), § 39 ods. 3 písm. b) a § 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť podľa § 16 Zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č, 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5  Zákona č. 596/2003 Z. z..

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti (overená kópia),
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti od zamestnávateľa (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa Školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z, z.,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemé záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona Č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).

 

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v termíne do 02. 11. 2021 na adresu:

Mesto Rožňava

Mestský úrad Rožňava

Šafárikova 29

048 01 Rožňava

Uzavretú obálku označte:

„Výberové konanie - riaditeľ SŠ Komenského 5, Rožňava“ „Neotvárať!“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. na podacej pečiatke mesta. Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Preukázanie bezúhonnosti - úspešný kandidát výberového konania je povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Okresnému úradu Košice - odboru školstva pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. Údaje zašle okresný úrad pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. Okresný úrad oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana osobných údajov“.

Základná zložka platu je na úrovni minimálne 8. platovej triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z, z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V Rožňave, 20. 10. 2021

                                                          

           

 

Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 10. 2021, Mgr. Alžbeta Tamásová -  Odbor školstva, Mestský úrad v Rožňave

 

     

Publikované: 20.10.2021 10:51 hod.