MESTO ROŽŇAVA
 Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava
 
V Y H L A S U J E
výberové konanie na miesto
vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave s kumuláciou pracovnej pozície účtovník
 
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  ekonomického zamerania
 • prax v ekonomickej oblasti najmenej 5 rokov - oblasť účtovníctva
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 
Charakteristika pracovného miesta:
 • spracovanie komplexnej účtovnej agendy pri dodržiavaní správnosti, úplnosti a včasnosti spracovania
 • spracovanie materiálov na zasadnutia komisií a mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny
 • zabezpečenie finančného hospodárenia mestského úradu
 • styk s bankou
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti je vítaná napr.:
  • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
  • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
  • zákon č.582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • pokročilá znalosť MS Word a Excel
 • znalosť cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti tímovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a schopnosť viesť kolektív, samostatnosť a flexibilita
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
 Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021
 
Pracovný pomer: doba neurčitá s 3-mesačnou skúšobnou dobou
 
Mzdové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Funkčný plat závisí od dĺžky praxe, minimálne v rozmedzí od 1 020,50 € do 1 224,50 € + príplatok za riadenie a možnosť priznať osobný príplatok.
 
 Informácie o výberovom konaní
  Zoznam požadovaných dokladov a materiálov
 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Životopis
 • Overená fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • Potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • Motivačný list, ktorý zhrnie skúsenosti a úspechy uchádzača, aplikovateľné na tejto pozícii
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel overenia bezúhonnosti osoby (vzor žiadosti o výpis z registra trestov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk– občan – formuláre a tlačivá)
 • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá)
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť:
 1. písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 2.  vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo na absolvovanie  psychologického písomného testu a pohovoru, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho       odboru
 • ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Termín doručenia prihlášky je najneskôr 16.08.2021
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava (na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru finančného MsÚ“)
 
 
V Rožňave 12.07.2021
 
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 7. 2021, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.07.2021 22:34 hod.