MESTO ROŽŇAVA
Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava
V Y H L A S U J E
výberové konanie na miesto
vedúci odboru právneho a správy majetku Mestského úradu Rožňava
 
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
 • právna prax najmenej 5 rokov, prax v oblasti verejnej správy a pracovno-právnych vzťahov výhodou
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 
Charakteristika pracovného miesta:
Riadenie, organizácia a zodpovednosť za činnosť odboru. Komplexné zabezpečenie prác na úseku správy a hospodárenia s majetkom mesta, právnej agendy a priestupkového konania, verejného obstarávania, správy bytov a nebytových priestorov, pracovno-právnych vzťahov v samospráve a v školstve, mestom zriadených príspevkových organizácií a založených obchodných spoločností.
 
Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti napr.:
  • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
  • zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
  • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
  • zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,
  • zákon č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • znalosť interných predpisov v oblasti správy a nakladania s majetkom mesta
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • pokročilá znalosť MS Word a Excel
 • znalosť cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti tímovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a schopnosť viesť kolektív
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021
 
Pracovný pomer: doba neurčitá s 3-mesačnou skúšobnou dobou
 
Mzdové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Funkčný plat závisí od dĺžky praxe, minimálne v rozmedzí od 1 020,50 € do 1 224,50 € + príplatok za riadenie, a možnosť priznať osobný príplatok.
 
 
Informácie o výberovom konaní
 Zoznam požadovaných dokladov a materiálov
 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Životopis
 • Overená fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • Potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • Motivačný list, ktorý zhrnie skúsenosti a úspechy uchádzača, aplikovateľné na tejto pozícii
 • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá)
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť:
 1. písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 2. vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo na absolvovanie  psychologického písomného testu a pohovoru, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru po psychologickej stránke
 • ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača   o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Termín doručenia prihlášky je najneskôr 16.08.2021
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava (na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru právneho a správy majetku MsÚ“)
 
V Rožňave 12.07.2021
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 7. 2021, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.07.2021 22:24 hod.