Základná škola, Pionierov 1, Rožňava


 
Informácia  o   voľnom  pracovnom  mieste na základe § 84 odst.1 zákona č. 138/2019 Z. z.
 
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.04.2022 do 31.3.2023 resp. od 1.9.2022 do 31.8.2023
 
Pozícia: Školský psychológ
 
Názov zamestnávateľa Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Adresa
Pionierov 1,048 01 Rožňava
Kontakt 058/7345278, pionierka.zs@gmail.com
Kategória pedagogických  zamestnancov Školský psychológ
Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské  vzdelanie druhé stupňa

v študijnom odbore psychológia

v zmysle  zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zoznam požadovaných dokladov
  • Žiadosť, životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške)
  • doklad o bezúhonnosti – do 30 dní od vzniku  pracovnoprávneho vzťahu
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
  • doklad preukazujúci ovládanie štátneho jazyka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
Informácie pre uchádzača:

Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú  od 01.04.2022 do 31.3.2023

 resp.od 01.09.2022 do 31.08.2023

(možnosť predĺženia pracovného pomeru  na dobu neurčitú)

Predpokladaný plat:  v zmysle  nariadenia vlády SR č.338/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2020

 

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou na adresu : Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo na email: pionierka.zs@gmail.com, najneskôr do 15.03.2022.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 3.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 1.03.2022 14:00 hod.