MESTO ROŽŇAVA   

V Y H L A S U J E

výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu

„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“

 

Počet voľných pracovných miest: 1

Pracovný pomer:  1 pracovné miesto: doba určitá s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú       

Predpokladaný nástup: 1.1.2020

Predpokladaný plat:  podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov /závisí od započítanej praxe a predloženom osvedčení o odbornej spôsobilosti v rozmedzí od  620,50 € do 934,50 € alebo od 644,50 € do 970,50 € + príplatky /osobný príplatok, zmennosť/+ náborový príspevok 500,-€           

Podmienky:

 • Úplné stredné vzdelanie
 • Vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 

Vítané doklady a odbornosti:  

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:

 • žiadosť
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3  mesiace
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu
 • fotokópia vodičského preukazu
 • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá

 

Termín doručenia  prihlášky je do 22.11.2019      

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie  príslušník MP“

 

 V Rožňave, dňa  3.10.2019                                                              

 

                            Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 10. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 7.10.2019 18:57 hod.