Mesto    R o ž ň a v a,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava


 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
SOR pre miestne dane a poplatky
 
Miesto práce: Mestský úrad  Rožňava
 
Pravdepodobný termín nástupu: 1.11.2020
 
Pracovný pomer:  doba určitá – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
 
Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  do 21.10.2020
 

Pracovná náplň

 • v plnom rozsahu zabezpečuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnych daniach a miestnom poplatku a peňažných plnení v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Podmienky:

 • Kvalifikačné predpoklady:
 • úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomické zameranie
 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa s ekonomickým alebo právnickým zameraním je výhodou

 

Iné požiadavky:

 • Znalosť zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,  
 • dobré organizačné schopnosti
 • počítačové znalosti:
  • Microsoft Word – pokročilý
  • Microsoft Excel – pokročilá
  • Internet /e-mail, www/ - pokročilý
 • prax vo verejnej správe vítaná
 
Prihlášky musia obsahovať:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt, mailová adresa
 • stručný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní
 • žiadosť o výpis z registra trestov /vzor žiadosti sa  nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o zamestnaní preukazujúce splnenie podmienky vykonanej praxe
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pracovnú pozíciu – SOR pre miestne dane a poplatky
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane‑ osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá/

 

Pracovný pohovor  bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť:
písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 
 • ústna časť:
pozostáva z prezentácie osoby uchádzača,  prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov,  
Plat závisí od počtu rokov praxe a platového zaradenia:
5. plat. trieda: v rozmedzí od 796,00 do 955,50 + osobný príplatok
6. plat. trieda: v rozmedzí od 871,50 do 1046,00 + osobný príplatok
 
Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava
 
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom
 
V Rožňave 28.9.2020
                                                                                 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 10. 2020 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.10.2020 13:26 hod.