MESTO  ROŽŇAVA


 
V Y H L A S U J E
 
výberové konanie na pozíciu
samostatný odborný referent školského úradu
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   pedagogického smeru s kvalifikačnou požiadavkou na vyučovanie na základnej škole
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • Požiadavky a kritéria:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v oblasti školstva a územnej samosprávy, najmä:
  • zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
  • zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • zákona č.138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch,
  • vyhlášky č.320/2008 o základnej škole, vyhlášky č.306/2008 o materskej škole, vyhlášky č.324/2008 o základnej umeleckej škole, vyhlášky č.306/2009 o ŠKD
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • práca s PC ovládanie Excel, Word, Power point – prezentácia,
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, č.tel./mobilu/, e-mailovú adresu
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície
 • žiadosť o výpis z registra trestov /vzor žiadosti sa  nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 
 
Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:
 • písomná časť:
písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí
 
 • ústna časť:
pozostáva z prezentácie osoby uchádzača,  prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
 
 
Termín nástupu: 1.11.2020
 
Pracovný pomer: doba určitá 1 rok, s možnosťou dojednania zmeny pracovnéhopomeru na dobu neurčitú
 
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov,  
Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 1041,00 € do 1224,50 + osobný príplatok
                                
Termín doručenia prihlášky je 21.10.2020
 
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie SOR školského úradu MsÚ v Rožňave“/
 
V Rožňave, dňa :28.9.2020
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 10. 2020 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 
Publikované: 1.10.2020 13:06 hod.