Základná škola, Pionierov 1, Rožňava


 

Informácia o voľnom  pracovnom mieste na základe § 84 odst.1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 12.10.2020 do 31.8.2022 pre pedagogického  asistenta so 100 % úväzkom.

Pozícia: Pedagogický asistent v základnej škole v rámci národného projektu  „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ .

 

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Adresa
Pionierov 1,048 01 Rožňava
Kontakt
058/7345278, 0918 348 975
Kategória a podkategória 
pedagogických  zamestnancov

Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady

Úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo,  pedagogika
podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných prepokladoch pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č.6 podľa §1 písm. f)
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť, životopis, motivačný list
  • doklady o získaní vyžadovaného vzdelania (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysokoškolský diplom, resp.vysvedčenie o doplnení alebo rozšírení pedagogickej spôsobilosti)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
  • doklad preukazujúci ovládanie štátneho jazyka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
Iné požiadavky v súvislosti

Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od  12.10.2020 do 31.08.2022 v rámci národného projektu   „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Predpokladaný plat:  Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a v zmysle  Nariadenia vlády SR č.338/2019 Z. z. zo dňa 9.októbra 2019 s účinnosťou od 1.1.2020

 
Požadované doklady je možné doručiť osobne na sekretariát školy,  zaslať poštou na adresu : Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo na email: pionierka.zs@gmail.com, najneskôr do 08.10.2020.

© Mesto Rožňava, 1. 10.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 1.10.2020 12:57 hod.