MESTO ROŽŇAVAV Y H L A S U J E
výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu
„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“

 
Počet voľných pracovných miest: 1

Pracovný pomer: 1 pracovné miesto: doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
 
Predpokladaný nástup: 01.09.2021

Predpokladaný plat: podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov závisí od započítanej praxe a predloženom osvedčení o odbornej spôsobilosti v rozmedzí od 672,00 € do 838,00 € + príplatky (osobný príplatok, príplatok za zmennosť) + náborový príspevok 500 €.
 
Podmienky:
 • Úplné stredné vzdelanie
 • Vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MsP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
 
Vítané doklady a odbornosti:
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:
 • žiadosť
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3 mesiace
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel overenia bezúhonnosti osoby (vzor žiadosti o výpis z registra trestov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá)
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu
 • fotokópia vodičského preukazu
 • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá)
 
Termín doručenia prihlášky je do 13.08.2021

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava (na obálku napíšte „Výberové konanie príslušník MsP“).
 
 
V Rožňave, dňa 10.06.2021
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 6. 2021, Ing. Erika Pamulová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 10.06.2021 16:11 hod.