Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Žaneta  R é z m ü v e š o v á,  trvale  bytom   Rožňava
 
má  uložené oznámenie  o doporučenej listovej zásielke  do vlastných rúk v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
949 01   N i t r a
 
V Rožňave, 09.06.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 09.06.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 3807/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 6. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 9.06.2021 17:21 hod.