Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ľubomír   R i c h n a v s k ý,  trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú  listovú zásielku  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                      
048 01  R o ž ň a v a
 
V Rožňave, 08.04.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 08.04.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 3197/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 4. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 8.04.2021 12:25 hod.