Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Dalibor      D o m a n i č,  trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú doporučenú listovú zásielku  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Okresný súd
048 01  R o ž ň a v a
 
V Rožňave, 07.04.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 07.04.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 3140/2021
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 4. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 7.04.2021 08:47 hod.