Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ján Guman, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
JUDr. Ján Ondáš
Exekútorský úrad
Mlynská 16
040 01 Košice 
 
 
V Rožňave, 6.8.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 6.8.2020
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č.sp. 4687/2020
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 8. 2020,  Mgr. Andrea Klenovká, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 6.08.2020 22:01 hod.