Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Zuzana Reichelová, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Mgr. Et. Mgr. Adam Vrbecký
usadený euroadvokát
M.B.A. LEGAL, advok. Kanceář, s.r.o.
Boženy Nemcovej 1080/13
977 01 Brezno
 
 
V Rožňave, 4.5.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 6.5.2021
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. 3445/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 5. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 6.05.2021 14:04 hod.