Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Peter      G y ü r é k, trvale bytom  Rožňava
 
má  uložené oznámenie o doporučenej zásielke na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:  
Všeobecná zdravotná poisťovňa                    
ň040 01    K o š i c e
 
 
V Rožňave, 04.08.2020                                                     
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 04.08.2020
 
Vybavuje: Lázárová                                                        
 
sp.č.4667/2020
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 8. 2020,  Eva Lázárová, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.08.2020 20:19 hod.