MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Oznámenie o uložení listovej zásielky


Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 

Beata S o j á k o v á, trvale bytom Rožňava


má uloženú doporučenú zásielku do vlastných rúk na prevzatie v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 

Odosielateľ:
Sociálna poisťovňa
048 01 R o ž ň a v a

 

V Rožňave, 27.10.2020

 

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 27.10.2020
 

Vybavuje: Lázárová
 

sp.č. 5460/2020

 

 


© Mesto Rožňava, 27. 10. 2020, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 27.10.2020 15:03 hod.