Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ľubomír  R i c h n a v s k ý,  trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú listovú zásielku   na prevzatie    v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                                            
048 01   R o ž ň a v a
 
V Rožňave, 26.11.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 26.11.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 5752/2020
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 11. 2020, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 26.11.2020 12:36 hod.