Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Vendelín  K i n d e r n a y, trvale  bytom   Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Okresný úrad                    
katastrálny odbor
048 01  R o ž ň a v  a
 
V Rožňave, 25.11.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 25.11.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 5745/2020
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 11. 2020, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 25.11.2020 16:55 hod.