Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Ján Compeľ, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
ÚPSV a R
Šafárikova 112
048 01 Rožňava
    
 
V Rožňave, 22.7.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 23.7.2021
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. 4249/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 7. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 23.07.2021 11:18 hod.