Mestský úrad Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Alena Dávidová, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Dôvera zdrav. poisťovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra
    
 
V Rožňave, 22.7.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 23.7.2021
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská

č. sp. 4245/2021

 

 


© Mesto Rožňava, 23. 7. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
 
 
 
 
 
 
Publikované: 23.07.2021 11:02 hod.